Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działając za Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna z siedzibą w Sopocie, niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna – jako administratora - Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna.

Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna jako administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

 1. Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna ma siedzibę w Sopocie przy ul. Leśnej 15a/1 , 81-876 Sopot , posiada numer NIP: 5851352693 i Regon: 191787569.

 2. Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe do celów negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna. Celami, o których mowa w zdaniu poprzednim są w szczególności: obsługa umowy sprzedaży towarów i usług polegających m.in. na: rejestrowaniu Państwa danych jako nabywcy towarów, usługi, wystawieniu faktury, wydaniu Państwu oryginału faktury, przechowywaniu kopii faktury w systemie sprzedaży, zapisaniu danych z faktury w rejestrze VAT, wysłaniu deklaracji VAT, a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem.
 3. Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.
 4. Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail.
 5. Przetwarzanie przez Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna wskazanych wyżej w lit. danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna.
 6. Przetwarzanie przez Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna wskazanych wyżej w lit. d) kategorii danych osobowych odbywa się lub będzie się odbywać zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.
 7. Posiadane przez Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna są: pracownicy, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 9. Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia nie ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych. O jego powołaniu i danych kontaktowych Spółka poinformuje poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia na swojej stronie internetowej.
 10. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna o fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.

  Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: rodo@lauda-audio.pl, stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:

  „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna z siedzibą w Sopocie moich danych osobowych”.

 11. Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.